3.9.  За рішенням Президії член Федерації може бути виключеним із складу Федерації в разі порушення ним Статуту Федерації, за некоректні дії по відношенню до Федерації або окремих його Членів. Рішення з цього питання приймаються простою більшістю голосів членів Президії Федерації. Рішення Президії Федерації про виключення може бути оскаржено до Загальних зборів Федерації. Рішення Загальних зборів Федерації є остаточним.

4.  КЕРІВНІ та статутні ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ.

4.1.  Статутними органами Федерації є:

4.1.1.   Загальні збори Федерації – вищий керівний орган.

4.1.2.   Президія Федерації – постійно діючий керівний орган.

4.1.3.   Президент Федерації – керівник Федерації;

4.1.4.   Ревізійна комісія - контролюючий орган Федерації.

4.2.  За рішенням Загальних зборів в Федерації можуть створюватися інші органи для здійснення статутної діяльності.

 

5.  ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ФЕДЕРАЦІЇ.

5.1.  Загальні збори Федерації (надалі - Загальні збори) є її вищим керівним органом, що скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік, за рішенням Президії Федерації. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Президента чи Президії Федерації. Про дату, час, місце і порядок денний Загальних зборів Президія Федерації повідомляє не пізніше, ніж за три місяці до засідання. Норму представництва делегатів від місцевих осередків визначає Президія Федерації.

5.2.  Загальні збори вважаються правомочним, коли в них беруть участь не менше 50% делегатів від загальної кількості місцевих осередків. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів на Загальних зборах, крім випадків, передбачених статутом.

5.3.  Порядок обрання делегатів від місцевих осередків на Загальні збори Федерації та їх кількість від кожного з осередків визначаються Президією Федерації.